Processrätt

Kastells team för tvistelösning leds av Henrik Bielenstein. Vår processrättskapacitet är inte begränsad till tvister inom konkurrensrätt och immaterialrätt utan vi erbjuder biträde i alla komplexa tvistesituationer som kan tänkas leda till process vid domstol, myndighet eller skiljenämnd. Henrik har särskild kompetens rörande frågor inom kontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd, konsultansvar samt försäkringsrätt. Enligt Chambers 2013 är Henrik ”a robust, intelligent lawyer who is one of the best at advocacy” och hans expertis gällande konkurrensrättsliga tvister är särskilt omnämnd.