2013

Vi lämnar här ett urval av uppdrag som vi erhållit sedan starten i november 2010. På grund av klientsekretessen kan vi endast namnge klienterna i ett fåtal fall.

 • MTG Broadcasting AB i konkurrensrättsliga frågor i samband med försäljning av bl.a, kommunikationsoperatören Zitius samt Quadracom Networks och Riksnet.
 • Ett ledande företag i mediabranschen med anmälan av företagsförvärv till Europeiska kommissionen.
 • Ett företag inom transportindustrin med anmälningar av företagsförvärv till olika nationella konkurrensmyndigheter.
 • TeliaSonera avseende processer gällande krav på skadestånd med anledning av påstått missbruk av dominerande ställning.
 • SEB med anledning av undersökning av påstådda överträdelser av konkurrensreglerna i Baltikum.
 • Ett ledande företag i telekombranschen med anledning av Konkurrensverkets utredning avseende möjligt konkurrensbegränsande samarbete vid upphandling av telekomtjänster.
 • Ett företag med anledning av Konkurrensverkets utredning avseende möjligt konkurrensbegränsande samarbete inom flyttbranschen.
 • Större revisionsbyråer i olika typer av ansvarsfrågor.
 • Björn Hägglunds Maskiner AB i skadeståndsprocess mot Gävle kommun efter kommunens upphandling.
 • Markona AB i överprövningsprocesser gällande uteslutning från offentliga upphandlingar med hänvisning till godkänt avgiftsföreläggande från Konkurrensverket.
 • Branschorganisationer med löpande konkurrensrättslig och upphandlingsrättslig rådgivning.